 مناسب کشت فضای باز
 زودرس
 قابلیت برداشت در کشت غیرمستقیم ۸۵ روز پس از انتقال نشا و در کشت مستقیم ۱۲۰-۱۱۰ روز پس از کاشت
 دارای میوه با تیپ بلوکی
 رنگ قرمز جذاب و بازارپسند، با عملکرد یکنواخت مناسب
 محصول یکنواخت
 دارای بوته متوسط و با قابلیت پوشش میوه
 وزن تقریبی میوهها حدود ۱۷۰-۱۶۰ گرم
 جهت مصارف تازه خوری و صنعتی
 مقاومت خوب نسبت به دماهای بالا در شرایط نامساعد جوی
 مقاومت نسبی به بیماری فوزاریوم و ورتیسیلیوم و انواع نماتد

ارتباط مستقیم با مسئول فروش
Send via WhatsApp