 تیپ بلوکی
 مناسب جهت کشت در فضای باز و زیر تونلی
 میانرس
 گوشت میوه قرمز پر رنگ و بازارپسند
 دارای پوست سبز روشن و بدون خط
 دارای ضخامت کافی
 وزن متوسط ۱۰-۸ کیلوگرم
 حفظ کیفیت در انبارداری و دارای قابلیت حمل ونقل
 درصد بریکس ۱۱%

ارتباط مستقیم با مسئول فروش
Send via WhatsApp