مقاومت حشرات پدیده ای نو ظهور برای دنیای  سموم شیمیایی بود. اتفاقی که به طور وسیع کارخانجات تولید کننده سموم کشاورزی را با چالش جدی رو به رو کرد. به زبان ساده اتفاقی که رخ داده بود اشاره به مقاوم شدن حشرات نسبت به سموم کشاورزی بودکه علیه آن ها استفاده می شد و به تعبیری سموم شیمیایی که تا پیش از آن جمعیت وسیعی از آفات را کنترل میکرد دیگر تاثیر چندانی روی آفت مورد نظر نداشته و می توان گفت جمعیت آفات نسبت به سموم مورد استفاده مقاوم شده است.

استفاده از یک سم کشاورزی در طول بازه زمانی طولانی منجر به افزایش مقاومت آن آفت به سم میشود.

مکانیسم های مقاومت حشرات:

 • کاهش نفوذ سم
 • از طریق شکست سم توسط آنزیم های حشره
 • تغییر در سیستم هدف در حشره
 • تقییرات رفتاری حشرات
 • دفع سموم بدون جذب

مقاومت

در دنیای کشاورزی و بین کشاورزان و کارشناسان امروزه به طور مداوم و معمول راجع به مقاومت حشرات به سموم شیمیایی می شنویم حال آنکه در مواردی هنوز مکانیسم مقاومت به خوبی برای کشاورزان روشن نشده است. در این نوشتار به زبان ساده و به طور خلاصه سعی می شود چگونگی بروز مقاوم شدن جمعیت آفت مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از آنکه جمعیتی از آفت نسبت به سموم شیمیایی مقاوم شود، همواره سم مورد نظر با دوز مشخص در مزرعه استفاده شده و موجب تلفات شدید آفت و در نتیجه کنترل آفت می گردد.

سم پاشی

در حقیقت پس از سم پاشی با سم شیمیایی مورد نظر حداکثر جمعیت آفت که نسبت به سم مورد استفاده حساس بوده اند از بین رفته و کنترل موفقی را شاهد هستیم.
ولی انچه از چشم ها پنهان می ماند بخش بسیار کوچکی از جمعیت آفت می باشد که نسبت به سم مورد نظر مقاوم بوده و در اثر سم پاشی از بین نرفته و جان سالم به در برده است.

 1. از بین رفتن آفات و حشرات حساس به سم
 2. مقاومت بخش کوچکی از جمعیت مقاوم
 3. افزایش جمعیت آفات مقاوم پس از یک سال
 4. تنوع در جمعیت های مقاوم
 5. طغیان مجدد
 6. طغیان ثانویه

سم پاشی با سموم شیمیایی

این که حشرات مقاوم با چه مکانیسمی اثر سم شیمیایی را در خود خنثی می کنند موضوع دیگری است که در فرصت های بعدی به آن خواهیم پرداخت ولی آنچه مسلم است تنوع در جمعیت ها ضامن بقا آن ها بوده و در مثال حاضر نیز تنوع ژنتیکی در جمعیت آفات باعث به وجود آمدن افرادی در جمعیت می شود که این ها حامل ژن مقاوم بوده که در اثر بروز فشار انتخابی سموم طی نسل های متمادی جمعیت آن ها گسترش یافته و توده مقاوم آفات به سموم شیمیایی را تشکیل می دهد.


 

ارتباط مستقیم با مسئول فروش
Send via WhatsApp