نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

The Ninth Specialized Exhibition of Agricultural Inputs of Tehran

گزارش تصویری نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران