• موارد مصرف ثبت شده در ایران : سفیدک دروغین سیب زمینی (بادزدگی).

  • موارد مصرف در سایر کشورها: لکه موجی (آلترناریا)، لکه برگی فوزاریومی، آنتراکنوز، کپک خاکستری (بوتریتیس)، انواع بیماری های باکتریایی و …

  • بسته به فشار بیماری، تکرار سم پاشی هر ۷ تا ۱۴ روز یکبار انجام شود.

  • شکستن مقاومت متالاکسیل (ریدومیل) و مفنوکسام (ماده موثره یونی فرم).

  • این سم قابلیت مصرف کود آبیاری و محلول پاشی را دارد.

 

ارتباط مستقیم با مسئول فروش
Send via WhatsApp